Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door aanschaffen door de Wederpartij van kaarten voor een van de voorstellingen van Muziektheater Amersfoort

Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan tot en met de voorstellingsdatum en tijd zoals op het ticket vermeld.

Beëindiging overeenkomst

De overeenkomst wordt als beëindigd gezien als de kaarten uiterlijk 7 dagen voor de voorstellingsdatum worden geretourneerd

Uitvoering overeenkomst

Muziektheater Amersfoort zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

In de voorwaarden kan opgenomen worden dat u niet verplicht bent tot uitvoering van de volgende fase zolang de klant de factuur niet heeft betaald.

Prijzen

De prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Levering

Levering vindt digitaal plaats  op het door de Wederpartij opgegeven e-mailadres, tenzij anders overeengekomen.

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld.

Er zijn omstandigheden wanneer deze verplichting niet geldt.

Leveringstermijnen

De levering zal plaatsvinden binnen een door de Muziektheater Amersfoort opgegeven termijn.